– Thời gian hoàn thành: bên B thi công dự kiến trong 30 ngày kể từ ngày bên A bàn giao mặt bằng.
– Địa điểm: tại vị trí mà công trình được thi công
– Bên A có trách nhiệm nghiệm thu các hạng mục công trình ngay sau khi công trình hoàn thành công tác bảo hành, bảo trì.